NVF-OCN-logo-web-normal - 10 år

Generella Grundläggande

Kompetenser för arbetslivet

- nu också som lärprogram

Vill du veta mer?
Anmäl dig till ett webbinar!

Grundläggande anställningsbarhet

En individ som ska kunna verka och utvecklas på en arbetsplats behöver generella grundläggande kompetenser för arbetslivet. Dessa generella kompetenser är viktiga i alla typer av jobb - i olika utsträckning. De påvisar en grundläggande anställningsbarhet och öppnar upp dörrar mellan yrkesområden.

Nu finns det en nationell kompetensstandard, en nivåplacerad kvalifikation samt metod och digitala verktyg för självskattning, lärande och validering inom detta viktiga kompetensområde.

kfa rutor

Kompetensstandard och kvalifikation

”Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet” är en kompetensstandard och en kvalifikation utvecklad av Nordiskt Valideringsforum, inom ramen för Open College Network (OCN).

Dessa riktar sig åt arbetsmarknadsenheter, organisationer, arbetsgivare och andra som arbetar med introduktion, integration, utveckling och omställning – oavsett yrkesområde och nivå. 

✔️Grundläggande anställningsbarhet

✔️Överförbara mellan yrkesområden

✔️Används nationellt i arbetsmarknadsinsatser

✔️Förankrat av arbetsmarknadens parter

✔️Ingår i allt fler branschvalideringsmodeller

✔️Nivåplacerad kvalifikation i SeQF 

✔️Varje modul blir en mikromerit

Nivå 3 i SeQF

Kvalifikationen är nivåplacerad på nivå 3 i SeQF av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är den första nivå-placerade kvalifikationen som är på en generell, grundläggande och yrkesöverskridande nivå. Innehållet är bevisat överförbart och ingår helt eller delvis även i andra kvalifikationer och i alltfler branschers validerings-modeller. 

Picture7
NVF-Circle-web-blue

Självskattning

Självskattning skapar en bild av vad en individ, eller en grupp av individer, anser om sina egna kompetenser för arbetslivet. 

Självskattningen görs direkt i OCN-plattformen. Resultatet kan användas som underlag för vidare planering av exempelvis rekrytering, utbildning eller validering.

 

 

NVF-Circle-web-blue_dark

Validering

Lärandet kan ske hur, var och när som helst – i en utbildning eller i en verksamhet, på arbetsplatsen.

Det digitala lärprogrammet (se nedan) är ett bra komplement och blir ett stöd för både individ och handledare/bedömare/chef. Kvalitetssäkrad validering sker med OCN-metoden som genomförs formativt, över tid, eller summativt, vid ett specifikt tillfälle.

 

Nyhet!

Kompetenser för arbetslivet

Digitalt lärprogram

Som individ kan man behöva lite hjälp längs vägen när det gäller att lära sig generella grundläggande kompetenser för arbetslivet. Som pedagog eller handledare kan det vara svårt att stötta individen längs den läranderesan. Särskilt inom just detta kompetensområde, som har ansetts vara för brett och allmänt.

Nu finns ”LÄR Kompetenser för arbetslivet” – ett digitalt lärprogram som utgår ifrån kvalifikationen Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet.

 

 

✔️Tydlig struktur som matchar moduler i valideringen

✔️Innehåller texter, bilder och filmer

✔️Enkelt och begripligt språk

✔️Uppläsningsfunktion på svenska

✔️Självrättande frågor och uppgifter

✔️Ordlistor med uppläsningsfunktion

✔️Tillgängligt via mobil, surfplatta, webbläsare

 

 

LÄR Kompetenser för arbetslivet

Genom det digitala lärprogrammet kan deltagaren både lära sig och testa sitt lärande. Inlärningen sker effektivt genom att deltagaren får läsa, titta, lyssna och öva. Innehållet är lättillgängligt, i samma digitala plattform som självskattning och validering.

Lärprogrammet kan användas på olika sätt och i olika sammanhang, beroende på syfte och målgrupp. Det kan användas som en separat utbildning, integrerad i en annan utbildning eller vid lärande på arbetsplatsen, exempelvis under en praktikperiod.

LÄR Kompetenser för arbetslivet kan användas som förberedelse inför en validering och som en viktig del i en arbetsmarknadsinsats. Det kan även användas parallellt och i samband med en språkutbildning.

Picture5
"Otroligt bra program, det har vi saknat när vi har arbetat med Kompetenser för arbetslivet och där vi tidigare har behövt göra eget material för att kunna förklara för deltagarna om olika begrepp och dilemman." 
 - Handledare i en kommunal arbetsmarknadsenhet
Empowered by OCN - blue